Thiết bị đo lường: Cảm biến từ - Tiệm cận - Cảm ứng